Poniższe warunki jakie przedstawiamy mamy nadzieję nigdy nie będą musiały być wykorzystane.

Drogi użytkowniku pamiętaj, że to od Ciebie zależy w jakim stanie oddasz samochód 

 

Ogólne warunki najmu oraz rezerwacji

 1. I. Ogólne warunki. Przedmiot najmu.
  1. 1. Niniejsze warunki stanowią integralną część umowy najmu pojazdu (załącznik nr 1 do umowy najmu) i stają się wiążące dla Stron z chwilą zawarcia umowy najmu w zakresie odnoszącym się do najmu oraz zarezerwowania pojazdu kempingowego w zakresie odnoszącym się do praw i obowiązków stron po dokonaniu rezerwacji pojazdu oraz dokonaniu wpłaty opłaty rezerwacyjnej.
  2. 2. Przedmiotem najmu jest pojazd kempingowy wraz z wyposażeniem dodatkowym, które określono w protokole zdawczo-odbiorczym, o którym mowa w umowie Najmu.
  3. 3. Pojazd posiada wyposażenie zgodne z polskimi przepisami. Doposażenie pojazdu w elementy wymagane przez kraje, na terenie których pojazd będzie się poruszał, leży wyłącznie po stronie Najemcy (m.in. apteczki, kamizelki odblaskowe, łańcuchy śniegowe).
  4. 4. Protokół zdawczo-odbiorczy wypełniony i podpisany przez obie strony stanowi integralną część umowy najmu (załącznik nr 2 do umowy najmu).
  5. 5. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za stan samochodu po jego wydaniu Najemcy. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za zniszczenia w pojeździe w tym w jego wnętrzu w zakresie w jakim ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowawczej.
  6. 6. Strony ponadto ustalają, że Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności w zakresie utraconych przez Najemcę korzyści oraz wydatków poniesionych przez Najemcę na rzecz osób trzecich w związku z zaplanowanym wypoczynkiem, w szczególności na opłaty, czynsze, zaliczki, bilety, karty wstępu etc.
 2. II. Wymagania wobec Najemcy i kierowcy
  1. 1. Kierującym pojazdem kempingowym może być wyłącznie osoba, która ukończyła 25 rok życia oraz posiada prawo jazdy kategorii B przynajmniej od 3 lat. Naruszenie powyższych postanowień przez Najemcę, powoduje obciążeniem jego przez Wynajmującego karą umowną w wysokości uiszczonej kaucji.
  2. 2. Najemca ponosi wyłączną odpowiedzialność za przestrzeganie zobowiązań wskazanych w punkcie II.1, pod rygorem zapłaty kary, o której w nim mowa.
  3. 3. Najemca zobowiązany jest do przedłożenia Wynajmującemu do wglądu oryginałów oraz załączenia do umowy kserokopii dwóch aktualnych dokumentów tożsamości ze zdjęciem, a w przypadku podmiotów gospodarczych wpisanych do KRS lub wypis z właściwej działalności gospodarczej, nie starszej niż 7 dni od daty podpisania umowy oraz dwóch dokumentów tożsamości osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu gospodarczego, jak również dokumentów potwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem osób, wymienionych w punkcie II.1.
  4. 4. Najemca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Wynajmującemu lub osobą trzecim, powstałych w związku z użytkowaniem przedmiotu najmu.
  5. 5. W przypadku najmu tego samego pojazdu przez kilka osób, Najemcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy Najmu.
  6. 6. Najemca zobowiązany jest do właściwego zabezpieczenia pojazdu, w sposób uniemożliwiający jego zabór lub kradzież, w szczególności poprzez zamknięcie okien, drzwi, włazów itp. Aktywację alarmów, uruchomienie blokad oraz zapewnienie dozoru w przypadku przerwy w podróży, postoju, parkowania itp.
 3. III. Ubezpieczenie
  1. 1. Samochód posiada ubezpieczenie OC, AC, NW. Najemca otrzyma kopię Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, szczegółowo określające procedury postępowania oraz wymagania w stosunku do Najemcy/kierowcy w sytuacji powstania szkody. Najemca/kierowca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. W przypadku ich nie przestrzegania Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione z tego tytułu przez Wynajmującego, w szczególności związane z odmową wypłaty odszkodowania z tego powodu.
  2. 2. W przypadku pokrycia szkód powstałych w związku z użytkowaniem przedmiotu najmu z wykorzystaniem ubezpieczenia, o którym mowa w punkcie III.1, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego kwoty franczyzny redukcyjnej netto, stanowiącej wysokość udziału własnego o jaką pomniejszone jest odszkodowanie wypłacone przez Ubezpieczyciela zgodnie z warunkami OWU oraz kwoty o jaką wzrośnie ubezpieczenie Wynajmującego w związku z utratą zniżki z tytułu bezszkodowej jazdy.
 4. IV. Rezerwacja, zawarcie umowy, warunki płatności
  1. 1. Najemca może zarezerwować pojazd faksem lub pocztą elektroniczną (e-mail). W rezerwacji należy podać adres email. Rezerwujący otrzyma pocztą elektroniczną potwierdzenie złożenia rezerwacji pojazdu.
  2. 2. Aby dokonać rezerwacji pojazdu należy wnieść opłatę rezerwacyjną w wysokości 25% czynszu najmu, jednak nie mniej niż 1000 PLN. Opłatę rezerwacyjną należy wnieść w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia złożenia rezerwacji na rachunek Wynajmującego. Na 30 dni przed planowanym okresem najmu opłatę rezerwacyjną należy powiększyć dokonując wpłaty uzupełniającej do 50% procent ogólnej wartości czynszu najmu. Pozostałe 50% zostanie wpłacone w dniu odbioru kluczy.
  3. 3. Czynsz najmu pojazdu ustalany jest na podstawie aktualnego cennika Wynajmującego. Oprócz czynszu najmu, Najemca zobowiązuje się do poniesienia opłat wskazanych w aktualnym cenniku.
  4. 4. W ciągu tygodnia od dnia dokonania rezerwacji, Najemca zobowiązany jest do podpisania Umowy Najmu.
  5. 5. W przypadku nie podpisania Umowy Najmu przez Najemcę w terminie określonym w punkcie IV.4 Strony uznają, że Najemca zrezygnował z zawarcia umowy najmu. W stosunku do już wpłaconej opłaty rezerwacyjnej odpowiednio stosuje się punkt VI.1.
  6. 6. Jeśli pełna kwota opłaty rezerwacyjnej nie zostanie wniesiona w ustalonym terminie, będzie to równoznaczne z odstąpieniem od umowy najmu przez Najemcę. Dotychczas wpłacona opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.
  7. 7. Po zawarciu umowy Najmu zmiana terminu najmu możliwa jest tylko i wyłącznie za zgodą Wynajmującego.
 5. V. Kaucja
  1. 1. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczeń Wynajmującego w stosunku do Najemcy, wynikających z Umowy Najmu pojazdu, w szczególności związanych z kradzieżą pojazdu i szkodą całkowitą, zagubieniem kluczyków lub pilota do autoalarmu, zagubieniem dowodu rejestracyjnego, uszkodzeniem pojazdu, uszkodzeniem wnętrza pojazdu np. uszkodzeniem tapicerki, mechanicznym uszkodzeniem paneli meblowych, kradzieży pojazdu lub jego elementów, Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego do chwili wydania Najemcy pojazdu, kaucji w kwocie 3500 zł.
  2. 2. Zwrot kaucji nastąpi w terminie 7 dni od dnia zwrotu pojazdu, jednakże nie wcześniej niż zapłacie przez Najemcę wszystkich zobowiązań Najemcy wynikających z Umowy Najmu.
  3. 3. W przypadku wystąpienia szkody, kaucja zwrócona zostanie po zakończeniu postępowania obejmującego likwidację szkody oraz zaspokojeniu roszczeń odszkodowawczych Wynajmującego.
  4. 4. Kaucja nie podlega waloryzacji ani oprocentowaniu.
 6. VI. Odstąpienie od Umowy lub zawarcia Umowy.
  1. 1. Do dnia wydania pojazdu, Najemca może odstąpić od zawarcia Umowy Najmu lub zawartej Umowy Najmu za zapłatą odstępnego w wysokości równiej wysokości opłaty rezerwacyjnej.
  2. 2. Odstąpienie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  3. 3. Za datę odstąpienia przyjmuje się datę wpływu oświadczenia o odstąpieniu do Wynajmującego.
  4. 4. W przypadku odstąpienia od umowy najmu lub od zawarcia Umowy Najmu przez Wynajmującego zobowiązuje się on do bezzwłocznego zwrotu Najemcy wszystkich pobranych opłat
 7. VII. Wydanie i zwrot pojazdu
  1. 1. Możliwość oraz okres najmu pojazdu zależny jest od okresu, w jakim strony zamierzają wynająć samochód. Ilekroć w niniejszych Warunkach mowa jest o sezonie niskim, średnim i wysokim, należy przez to rozumieć:
   1. b. sezon niski - oznacza okres od 1.03 do 30.04 oraz od 30.09 do 31.10 minimalny okres najmu wynosi 3 dni
   2. c. sezon wysoki - oznacza okres od 1.05 do 29.09 - minimalny okres najmu wynosi 7 dni.
  2. 2. W sezonie wysokim dniem odbioru i zwrotu pojazdu jest sobota.
  3. 3. W sezonie niskim oraz średnim dniem odbioru oraz zwrotu pojazdu jest dzień ustalony w umowie Najmu.
  4. 4. Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu do godziny 10:00. Odbioru Najemca może dokonać w godzinach 13:00-16:00.
  5. 5. W przypadku zwrotu pojazdu po upływie terminu, o którym mowa w punktach poprzedzających, Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości 80 zł za każdą rozpoczęta godzinę po upływie terminu oraz do pokrycia szkody Wynajmującego na zasadach ogólnych, o ile jej wysokość przeniesie wysokość zastrzeżonej kary umownej.
  6. 6. Przed przekazaniem pojazdu Najemca jest zobowiązany przejść przeszkolenie w zakresie obsługi pojazdu oraz ma możliwość odbycia jazdy próbnej w towarzystwie Wynajmującego. Procedura wydania i zwrotu pojazdu jest zawsze zakończona podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego. Potwierdzeniem wykonanego przeszkolenia w zakresie obsługi pojazdu i odbycia jazdy próbnej jest protokół wykonania tych czynności podpisany przez Najemcę Wynajmującemu.
  7. 7. Jeżeli Najemca zwróci samochód w terminie wcześniejszym niż wskazany w umowie, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zwrotu czynszu z tego tytułu.
  8. 8. Najemca zobowiązuje się do zwrotu pojazdu czystego, posprzątanego wewnątrz oraz umytego (karoseria, obudowa zewnętrzna). W przypadku naruszenie zobowiązania określonego w niniejszym punkcie, Najemca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wynajmującego opłat określonych w Cenniku.
  9. 9. Jeżeli Najemca nie zwróci pojazdu do 6 godzin po terminie wskazanym w umowie najmu i nie skontaktuje się z Wynajmującym, Wynajmujący zawiadomi właściwy organy o popełnieniu przestępstwa przez Najemcę.
 8. VIII. Postępowanie w przypadku awarii oraz wypadków.
  1. 1. W przypadku awarii lub wypadku Najemca jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zdarzeniu Wynajmującego, a dalsze postępowanie jest uzależnione od rodzaju uszkodzenia/awarii, pod rygorem poniesienia wszelkich konsekwencji związanych z nie uwzględnieniem roszczenia przez gwaranta lub Ubezpieczyciela.
  2. 2. Jeśli szkoda/awaria nie ma wpływu na bezpieczeństwo jazdy ani na pogorszenie stanu technicznego pojazdu, Najemca może kontynuować jazdę. W przeciwnym razie uszkodzenie powinno zostać usunięte w sposób gwarantujący bezpieczną podróż i odpowiedni stan techniczny pojazdu.
  3. 3. W sytuacji, gdy awaria nie powstała z winy Najemcy, Wynajmujący zobowiązuje się do zwrotu poniesionych kosztów na usunięcie awarii pod warunkiem dostarczenia pełnej dokumentacji usunięcia awarii oraz wymienionej części. Gdy zajdzie konieczność dokonania naprawy awarii, która nie powstała z winy Najemcy i równocześnie uniemożliwiała użytkowanie pojazdu, Wynajmujący zobowiązuje się do obniżenia czynszu najmu za udokumentowany rzeczywisty okres, w którym Najemca nie miał możliwości użytkowania pojazdu.
  4. 4. W przypadku, gdy awaria powstała z winy Najemcy ponosi on pełną odpowiedzialność za to zdarzenie, a Wynajmujący ma prawo dochodzić wszelkich odszkodowań.
  5. 5. W sytuacji, gdy w wyniku wypadku lub kradzieży kontynuowanie podróży nie jest możliwe, Wynajmujący nie jest zobowiązany do zorganizowania zakwaterowania ani pokrycia kosztów na czas naprawy lub powrotu do miejsca zamieszkania.
 9. IX. Ograniczenia w zakresie użytkowania
  1. 1. Samochód kempingowy nie może być wykorzystywany przez Najemcę do celów innych niż rekreacyjno-turystyczne, a w szczególności nie może brać udziału w imprezach samochodowych, testach samochodów, nie może być także wykorzystywany do transportu jakichkolwiek rzeczy, produktów i materiałów innych niż zwyczajowo przewożone podczas podróży rekreacyjno - turystycznych.
  2. 2. Najemca nie ma prawa do oddania pojazdu do używania osobie trzeciej bez zgody Wynajmującego.
  3. 3. Pojazd należy właściwie zamykać oraz zabezpieczać. Najemca jest zobowiązany do regularnej kontroli pojazdu, uzupełniania materiałów i płynów eksploatacyjnych na własny koszt i upewnienia się, iż spełnia on wszelkie warunki konieczne do bezpiecznej jazdy.
  4. 4. Bezwzględnie zabronione jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych o podobnym działaniu.
  5. 5. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie opisane są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
  6. 6. Dozwolone jest jedynie poruszanie się pojazdem po terenie państw Unii Europejskiej, a wszelkie wyjazdy do państw Europy Wschodniej (np.: Rosja, Ukraina, Białoruś) są bezwzględnie zabronione. Zabronione jest również podróżowanie po terenach objętych działaniami wojennymi, rozruchami i zamieszkami.
  7. 7. W samochodzie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, używania otwartego ognia (np. świece) oraz przewożenia zwierząt. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wykonania wszelkich koniecznych prac związanych z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku palenia tytoniu, używania otwartego ognia w samochodzie lub spowodowanych przez przewożone zwierzęta na koszt Najemcy.
  8. 8. Naruszenie postanowień punktu IX, powoduje obciążenie Najemcy karą umowną w wysokości uiszczonej kaucji.
  9. 9. Limit kilometrów samochodu kempingowego to 400 km / dobę, przekroczenie ilości kilometrów to koszt 0,80 gr. za 1 km. Maksymalna prędkość wynajętego samochodu to 120 km/h.
 10. X. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych
  Najemca wyraża niniejszym zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przechowywanych w bazach danych Wynajmującego i zawartych w jakichkolwiek dokumentach składanych przez Najemcę Wynajmującemu oraz tworzonych przez Wynajmującego na podstawie Umowy Najmu oraz w związku z jej przedmiotem ("Dane Osobowe") dla celów zarządzania i kierowania przedsiębiorstwem Wynajmującego.
  1. 1. Zgoda na ujawnianie Danych Osobowych
  • Najemca wyraża zgodę na ujawnianie Danych Osobowych upoważnionym pracownikom i doradcom Wynajmującego, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

Wszelkie spory powstałe w związku ze złożeniem zamówienia lub zawarciem umowy najmu, zostaną rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego